Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Μαρία Δημητριάδη: Η φωνή των αγώνων του λαού (VIDEO)


Σαν σή­με­ρα, στις 7 Γε­νά­ρη 2009, σί­γη­σε για πάντα η ασυμ­βί­βα­στη φωνή της Μα­ρί­ας Δη­μη­τριά­δη, της τρα­γου­δί­στριας που σφρά­γι­σε αρι­στουρ­γή­μα­τα με­γά­λων Ελ­λή­νων δη­μιουρ­γών, μου­σι­κών και ποι­η­τών, που έγι­ναν σύμ­βο­λα αντί­στα­σης ενά­ντια στην εκ­με­τάλ­λευ­ση και το σκο­τά­δι της κα­τα­πί­ε­σης.

Της είμαστε ευγνώμονες γιατί με την τέχνη της και την προσωπική της στάση, μας έδωσε ένα υπόδειγμα για το τι σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει καλλιτέχνης του λαού.