Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν….»: Αντι­στα­λι­νι­σμός και πα­ρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας

Στις 18 Δε­κέμ­βρη συ­μπλη­ρώ­νο­νται 140 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του με­γα­λύ­τε­ρου φό­βη­τρου που γνώ­ρι­σαν αστοί, ιμπε­ρια­λι­στές, φα­σί­στες και οπορ­του­νι­στές τον 20ο αιώ­να- του Ιωσήφ Στά­λιν. Η πε­ρί­πτω­ση του Στά­λιν είναι μο­να­δι­κή στην σύγ­χρο­νη πα­γκό­σμια Ιστο­ρία. Και αυτό διότι δεν έχει υπάρ­ξει στα ιστο­ρι­κά χρο­νι­κά ηγε­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα που να έχει κα­τα­συ­κο­φα­ντη­θεί με τόσο χυ­δαίο και απρο­κά­λυ­πτο τρόπο από την αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία. Ο αντι­στα­λι­νι­σμός- φο­ρώ­ντας τη μάσκα της ψευ­δε­πί­γρα­φης, επι­στη­μο­νι­κο­φα­νούς «στα­λι­νο­λο­γί­ας» – απο­τέ­λε­σε και απο­τε­λεί την προ­με­τω­πί­δα του αντι­κομ­μου­νι­σμού που συ­στη­μα­τι­κά, εδώ και δε­κα­ε­τί­ες, πο­ντά­ρει στην πα­ρα­χά­ρα­ξη και δια­στρέ­βλω­ση της Ιστο­ρί­ας.
Ο λυσ­σα­λέ­ος αντι­στα­λι­νι­σμός δεν έχει απο­κλει­στι­κά ως στόχο την συ­κο­φά­ντη­ση του Ι.Β.Στά­λιν ως ιστο­ρι­κής φυ­σιο­γνω­μί­ας. Μέσα από τις τε­ρα­το­λο­γί­ες των πάσης φύσης «στα­λι­νο­λό­γων» επι­χει­ρεί­ται να συ­κο­φα­ντη­θεί στις συ­νει­δή­σεις των λαών- και ιδιαί­τε­ρα της νε­ο­λαί­ας- η ιστο­ρι­κή πε­ρί­ο­δος με την οποία ταυ­τί­ζε­ται ο Στά­λιν, δη­λα­δή η πε­ρί­ο­δος κατά την οποία μπή­καν οι βά­σεις της οι­κο­δό­μη­σης του σο­σια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ.
Το δη­λη­τή­ριο ενά­ντια στα «στα­λι­νι­κά εγκλή­μα­τα» έχει ως πραγ­μα­τι­κό στόχο την ίδια τη μαρ­ξι­στι­κή-λε­νι­νι­στι­κή κο­σμο­θε­ω­ρία, την προ­ο­πτι­κή μιας κοι­νω­νί­ας απαλ­λαγ­μέ­νης από την κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και την εκ­με­τάλ­λευ­ση αν­θρώ­που από άν­θρω­πο, τον σο­σια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό.

Με απίστευτο αυτογκόλ ο Σύλλογος Γονέων εξηγεί τη διαγραφή

Εκλεγμένης στο ΔΣ του Συλλόγου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών


Αφού διέγραψαν αγωνίστρια μητέρα, που πρωτοστατούσε σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο ήταν εκλεγμένη, επειδή διαφωνούσαν (!) γενικά με τις θέσεις της,
αφού η «διαγραφή» της συνοδεύτηκε από άθλιες εκφράσεις και ύβρεις όπως «άθεοι εθνομηδενιστές»(!), «άπλυτοι κομμουνιστές» (!) κτλ, που καμιά σχέση δεν έχουν με το γονεϊκό κίνημα, παραπέμποντας σε χρυσαυγίτικη φρασεολογία που χρησιμοποιούν τα ούγκανα,
η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών προσπάθησε να απαντήσει στις καταγγελίες της «Δημοκρατικής Ενότητας Γονέων Νεάπολης-Συκεών».

Η ανακοίνωση όμως που εξέδωσαν – πέρα από τα χυδαία ψέματα που αναφέρει – όχι μόνο δεν απαντά στις κατηγορίες αλλά τις επιβεβαιώνει με τον πιο απόλυτο τρόπο!
Μια επιστολή που αποτελεί τουλάχιστον ανέκδοτο! Μια ανακοίνωση που (με ποδοσφαιρικούς όρους) αποτελεί μνημείο-αυτογκόλ στην ιστορία των αυτογκόλ!!
Μια ανακοίνωση που όποιος την διαβάσει θα δυσκολευτεί να πιστέψει πως είναι αληθινή… Θα σκεφτεί πως είναι οπωσδήποτε τρολιά!