Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Φτύστε τον φασιστόπαπα Αμβρόσιο! (Με τη βούλα της Δικαιοσύνης)

Ο βρικόλακας Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ο φασιστόπαπας, ο χουντοταγματάρχης της χωροφυλακής, αθωώθηκε.

Πριν είχε δηλώσει στο δικαστήριο:  

«Το φτύστε τους είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από το νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε»Γεγονός το οποίο, απ’ ότι φαίνεται, εκτιμήθηκε αρκούντως από τους αξιότιμους και αδέκαστους δικαστές και τον αθώωσανΟ βρι­κό­λα­κας Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των, ο φα­σι­στό­πα­πας, ο χου­ντο­ταγ­μα­τάρ­χης της χω­ρο­φυ­λα­κής, αθω­ώ­θη­κε.
Πριν είχε δη­λώ­σει στο δι­κα­στή­ριο:  
«Το φτύ­στε τους είναι το λι­γό­τε­ρο. Αν είχα όπλο και μπο­ρού­σα από το νόμο, θα το χρη­σι­μο­ποιού­σα να τε­λειώ­νου­με»Γε­γο­νός το οποίο, απ’ ότι φαί­νε­ται, εκτι­μή­θη­κε αρ­κού­ντως από τους αξιό­τι­μους και αδέ­κα­στους δι­κα­στές και τον αθώ­ω­σαν.

Ευ­χα­ρι­στού­με τους αδέ­κα­στους δι­κα­στές που μας επέ­τρε­ψαν να μι­λή­σου­με ελεύ­θε­ρα για τέ­τοια ξε­ρα­τά της κοι­νω­νί­ας με τα ίδια τους τα λόγια.

Με τη βούλα του δι­κα­στη­ρί­ου λοι­πόν, μπο­ρού­με να πούμε για τον φα­σι­στό­πα­πα και τους ομοί­ους του: