Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Το «κατόρθωμα» Τσίπρα: Έγινε… Σαμαράς!!! (βίντεο)

    O κ.Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ισχυρίστηκε ότι περάσαμε στην περίοδο της «τυπικής αλλά και ουσιαστικής εξόδου από τα Μνημόνια».
  • Η αλήθεια είναι ότι παραμένουμε, τυπικά και ουσιαστικά, στην περίοδο που τελούν εν ισχύ πάνω από 700 μνημονιακοί νόμοι με πάνω από 30.000 εφαρμοστικές διατάξεις…
    Ο κ.Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι ο προϋπολογισμός του 2019 είναι φιλολαϊκό «Μνημόνιο με το λαό».
  • Η αλήθεια είναι πως ο προϋπολογισμός του 2019 περιέχει αυξήσεις φόρων 1 δις ευρώ και μειώσεις κοινωνικών δαπανών 800 εκ. ευρώ, δηλαδή ποσά δυο φορές μεγαλύτερα από τα «θετικά» μέτρα της κυβέρνησης…

To “1900” και η κληρονομιά του Bertolucci στους νέους αυτής της χιλιετίας

Ένα αγόρι -παρ­τι­ζά­νος τρα­γου­δά­ει και σκο­τώ­νε­ται, από ένα γερ­μα­νό την ώρα της υπο­χώ­ρη­σής τους. Ένα άλλο αγόρι μπαί­νει, οπλι­σμέ­νο με του­φέ­κι, στη βίλα του γαιο­κτή­μο­νά του: το όπλο είναι στραμ­μέ­νο στο κε­φά­λι του γαιο­κτή­μο­να, ενώ το αγόρι -παρ­τι­ζά­νος, λέει μια φράση με τόνο απο­φα­σι­στι­κό και επι­τα­κτι­κό: «Ζήτω ο Στά­λιν!».

Ο τόπος είναι η εξοχή της Εμι­λί­ας (Emilia-Romagna). Η πε­ρί­ο­δος είναι σχε­δόν μισός αιώ­νας: από το 1901 μέχρι την Απε­λευ­θέ­ρω­ση. Ιστο­ρι­κό το soundtrack από τον Ennio Morricone και το ιτα­λι­κό και διε­θνές καστ – με­τα­ξύ πολ­λών – Robert De Niro, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Gérard Depardieu e Stefania Sandrelli Όλα αυτά ξε­δι­πλώ­νο­νται σε 2 πρά­ξεις για ένα έργο που συ­νο­λι­κά διαρ­κεί πε­ρισ­σό­τε­ρο από 5 ώρες.