Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Ζακ, σε φάγανε φασίστες τοκογλύφοι κι ελεεινοί μπάτσοι


Είχε πολ­λούς δο­λο­φό­νους ο Ζακ. Τα δύο αν­θρω­πό­μορ­φα κτήνη που τον κλό­τσα­γαν και τον γρον­θο­κο­πού­σαν ανη­λε­ώς. Τους οκτώ ελε­ει­νούς μπά­τσους που φαί­νε­ται να τον απο­τε­λεί­ω­σαν. Τον αυ­θά­δη ψευ­τό­μα­γκα εκ­πρό­σω­πο των αστυ­νο­μι­κών (αλή­θεια όλων;) που δή­λω­νε θρα­σύ­δει­λα «σ’ όποιον αρέ­σει» και του πρέ­πει από­τα­ξη. Όλους τους άλ­λους από εξευ­τε­λι­σμέ­να κα­νά­λια, δη­μο­σιο­γρα­φί­σκους της πε­ντά­ρας και της μπό­χας και το κάθε εκ­φα­σι­σμέ­νο αρ­θρό­πο­δο που ξέρ­να­γαν εν χορώ: