Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Όταν η ΓΣΕΕ δίνει μαθήματα στη Χρυσή Αυγή για το πώς γράφονται ανακοινώσεις ενάντια στις ταξικές δυνάμεις και το ΚΚΕ – Αραγε γιατί;

Ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός έφτασε στον πάτο και πήρε το φτυάρι για να σκάψει ακόμα πιο βαθιά!. Με μια ανακοίνωση που θα ζήλευε και η Χρυσή Αυγή η συμβιβασμένη και εργοδοτική ΓΣΕΕ επιτίθεται στις ταξικές δυνάμεις (ΠΑΜΕ) και το ΚΚΕ με αφορμή την απεργία στις 14 Νοεμβρίου.Ο ερ­γο­δο­τι­κός – κυ­βερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός έφτα­σε στον πάτο και πήρε το φτυά­ρι για να σκά­ψει ακόμα πιο βαθιά!. Με μια ανα­κοί­νω­ση που θα ζή­λευε και η Χρυσή Αυγή η συμ­βι­βα­σμέ­νη και ερ­γο­δο­τι­κή ΓΣΕΕ επι­τί­θε­ται στις τα­ξι­κές δυ­νά­μεις (ΠΑΜΕ) και το ΚΚΕ με αφορ­μή την απερ­γία στις 14 Νο­εμ­βρί­ου. 
Ενα μνη­μείο χυ­δαί­ου αντι­κο­μου­νι­σμού εμπνευ­σμέ­νο από τα έργα και τις ημέ­ρες της Με­τα­ξι­κής δι­κτα­το­ρί­ας και της Χού­ντας των Συ­νταγ­μα­ταρ­χών. Άλ­λω­στε το ζη­τού­με­νο είναι το ίδιο, να μπει «στο γύψο» το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα για να υπη­ρε­τή­σουν ανε­μπό­δι­στα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα τη στρα­τη­γι­κή του κε­φα­λαί­ου. Το το ύστα­το μέσο τους για να το πε­τύ­χουν, ο χυ­δαί­ος αντι­κο­μου­νι­σμός (όταν δεν τα κα­τα­φέρ­νουν με τις πα­ρελ­κυ­στι­κές τα­κτι­κές, τις κου­το­πο­νη­ριές και τη νό­θευ­ση της βού­λη­σης των ερ­γα­ζο­μέ­νων).
Σκο­πός τους είναι η ενί­σχυ­ση του ρόλου της ΓΣΕΕ ως μη­χα­νι­σμού δια­μόρ­φω­σης ενός νέου συν­δι­κα­λι­στι­κού «προ­τύ­που», πιο στενά δια­συν­δε­δε­μέ­νου με το αστι­κό κρά­τος και την ερ­γο­δο­σία, και μά­λι­στα σε συν­θή­κες στή­ρι­ξης των προ­σπα­θειών κα­πι­τα­λι­στι­κής ανά­καμ­ψης. Δη­λα­δή – επί της ου­σί­ας – μη­χα­νι­σμού απο­τρο­πής ανά­πτυ­ξης της διεκ­δι­κη­τι­κής συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, απο­τρο­πής της συμ­με­το­χής των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην πάλη, ο οποί­ος θα περνά ακόμα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά την πο­λι­τι­κή των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα.