Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

10 + 1 στιγμές του πολιτικού μας καρνάβαλου

O «Ημεροδρόμος» διάλεξε 10+1 στιγμές του πολιτικού μας καρνάβαλου και τις παρουσιάζει. Ξεκινάμε: 
1.  «Μ’ ένα νόμο κι ένα άρθρο»:
2. Για τον «ηγέτη» – «καταπέλτη»: 

29+1 λόγοι για δα­γκω­τό ΚΚΕ σε όλες τις κάλ­πες

Στις δι­πλές κάλ­πες του Μάη (δη­μο­τι­κές/πε­ρι­φε­ρεια­κές και ευ­ρω­ε­κλο­γές), όσο και στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές όποτε κι’ αν αυτές γί­νουν, τα κρι­τή­ρια ψήφου πρέ­πει να είναι ενιαία. Όπως ενιαία είναι και η πο­λι­τι­κή που υλο­ποιεί­ται από κόμ­μα­τα και πα­ρα­τά­ξεις σε όλα τα επί­πε­δα της πο­λι­τι­κής, από την κυ­βέρ­νη­ση μέχρι την το­πι­κή διοί­κη­ση.

Έπει­τα από δέκα χρό­νια συ­νε­χούς κα­πι­τα­λι­στι­κής οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, τέσ­σε­ρα μνη­μό­νια, τέσ­σε­ρις δια­δο­χι­κές κυ­βερ­νή­σεις (ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ), εκα­το­ντά­δες αντι­λαϊ­κούς-αντερ­γα­τι­κούς νό­μους, δεν υπάρ­χει χώρος για αυ­τα­πά­τες και δι­καιο­λο­γί­ες. Η πο­λι­τι­κή της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης δο­κι­μά­στη­κε – τόσο απ’ τα δεξιά, όσο και απ’ τα αρι­στε­ρά- και τα απο­τε­λέ­σμα­τα τα βί­ω­σαν και τα βιώ­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι άνερ­γοι, η νε­ο­λαία, οι συ­ντα­ξιού­χοι, η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού.