Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Ποιοι φο­βού­νται το Πο­λυ­τε­χνείο;

Πριν ένα χρόνο, τέ­τοιες μέρες ήταν, μια ολι­γο­με­λής ομάδα αυ­το­α­πο­κα­λού­με­νων «αντιε­ξου­σια­στών» κα­τέ­λα­βε το χώρο του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, έβαλε λου­κέ­τα στις ει­σό­δους, απο­τρέ­πο­ντας έτσι τόσο τις κα­τα­θέ­σεις στε­φά­νων από φο­ρείς του ερ­γα­τι­κού λαϊ­κού κι­νή­μα­τος όσο και τις προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες επι­σκέ­ψεις από σχο­λεία. 
Σή­με­ρα, όπως μα­θαί­νου­με, μια χού­φτα φα­σι­στοει­δή επι­χεί­ρη­σαν να βρω­μί­σουν το χώρο του Πο­λυ­τε­χνεί­ου με ακρο­δε­ξιά σύμ­βο­λα. 

Τα γε­γο­νό­τα αυτά δεν είναι ασφα­λώς τυ­χαία. Δε­κα­ε­τί­ες τώρα, γκρου­πού­σκου­λα του λε­γό­με­νου αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου, κου­κου­λο­φό­ροι κα­τα­λη­ψί­ες, φα­σι­στοει­δή ενταγ­μέ­να σε πα­ρα­κρα­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς επι­χει­ρούν να προ­βο­κά­ρουν την επέ­τειο της ηρω­ϊ­κής εξέ­γερ­σης του Πο­λυ­τε­χνεί­ου.