Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Φτύστε τον φασιστόπαπα Αμβρόσιο! (Με τη βούλα της Δικαιοσύνης)

Ο βρικόλακας Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ο φασιστόπαπας, ο χουντοταγματάρχης της χωροφυλακής, αθωώθηκε.

Πριν είχε δηλώσει στο δικαστήριο:  

«Το φτύστε τους είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από το νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε»Γεγονός το οποίο, απ’ ότι φαίνεται, εκτιμήθηκε αρκούντως από τους αξιότιμους και αδέκαστους δικαστές και τον αθώωσανΟ βρι­κό­λα­κας Αι­για­λεί­ας και Κα­λα­βρύ­των, ο φα­σι­στό­πα­πας, ο χου­ντο­ταγ­μα­τάρ­χης της χω­ρο­φυ­λα­κής, αθω­ώ­θη­κε.
Πριν είχε δη­λώ­σει στο δι­κα­στή­ριο:  
«Το φτύ­στε τους είναι το λι­γό­τε­ρο. Αν είχα όπλο και μπο­ρού­σα από το νόμο, θα το χρη­σι­μο­ποιού­σα να τε­λειώ­νου­με»Γε­γο­νός το οποίο, απ’ ότι φαί­νε­ται, εκτι­μή­θη­κε αρ­κού­ντως από τους αξιό­τι­μους και αδέ­κα­στους δι­κα­στές και τον αθώ­ω­σαν.

Ευ­χα­ρι­στού­με τους αδέ­κα­στους δι­κα­στές που μας επέ­τρε­ψαν να μι­λή­σου­με ελεύ­θε­ρα για τέ­τοια ξε­ρα­τά της κοι­νω­νί­ας με τα ίδια τους τα λόγια.

Με τη βούλα του δι­κα­στη­ρί­ου λοι­πόν, μπο­ρού­με να πούμε για τον φα­σι­στό­πα­πα και τους ομοί­ους του:

Πρό­κει­ται για «απο­βρά­σμα­τα της κοι­νω­νί­ας που σή­κω­σαν κε­φά­λι. Ας μι­λή­σου­με έξω απ’ τα δό­ντια, ΦΤΥ­ΣΤΕ ΤΟΥΣ! Μην τους εμπι­στεύ­ε­σθε! Είναι οι κο­λα­σμέ­νοι της κοι­νω­νί­ας. Δεν μπο­ρούν κά­ποιοι ξε­φτι­λι­σμέ­νοι να υπε­ρα­σπί­ζο­νται δη­μο­σί­ως τα πάθη της ψυχής τους!  Ε λοι­πόν αυ­τούς τους ξε­φτι­λι­σμέ­νους, φτύ­στε τους! Απο­δο­κι­μά­στε τους! Είναι εκτρώ­μα­τα της φύ­σε­ως! Ψυ­χι­κά και πνευ­μα­τι­κά πά­σχουν! Είναι άτομα με δια­νοη­τι­κή δια­τα­ρα­χή! Δυ­στυ­χώς αυτοί είναι τρις-χει­ρό­τε­ροι και πολύ πιο επι­κίν­δυ­νοι από κά­ποιους, που ζουν στα τρελ­λο­κο­μεία! Μη δι­στά­ζε­τε, λοι­πόν! Όταν και όπου τους συ­να­ντά­τε, φτύ­στε τους! Μην τους αφή­νε­τε να ση­κώ­νουν κε­φά­λι! Είναι επι­κίν­δυ­νοι!»

Και να προ­σθέ­σω εγώ:
«Το φτύ­σι­μο είναι το λι­γό­τε­ρο. Αν είχα όπλο και μπο­ρού­σα από το νόμο, θα το χρη­σι­μο­ποιού­σα να τε­λειώ­νου­με. Ή, αν πάλι ο νόμος μου επέ­τρε­πε, θα έχωνα το κε­φά­λι τους στην κο­λυ­μπή­θρα της ανοη­σί­ας και θα το κρά­τα­γα δέκα λεπτά».
Θα επι­τε­λού­σα δε, θε­ά­ρε­στο έργο μια που θα τον έστελ­να να συ­να­ντή­σει τον… θεό του συ­ντο­μό­τε­ρα και θα γλυ­τώ­να­με και τον πα­χυ­λό μισθό του δη­μο­σί­ου που απο­λαμ­βά­νει το πα­ρά­σι­το, ακόμη, στα 78 χρό­νια του.

Όσο για τον κάθε ανε­ξάρ­τη­το, αδέ­κα­στο και «τυφλό» λει­τουρ­γό της δι­καιο­σύ­νης, καθώς και τον κάθε κά­τοι­κο της Αγια­λεί­ας που τον ανέ­χε­ται:
«Χαι­ρέ­τα μου τον… πλά­τα­νο!»
τους αδέκαστους δικαστές που μας επέτρεψαν να μιλήσουμε ελεύθερα για τέτοια ξερατά της κοινωνίας με τα ίδια τοΜε τη βούλα του δικαστηρίου λοιπόν, μπορούμε να πούμε για τον φασιστόπαπα και τους ομοίους του:Πρόκειται για «αποβράσματα της κοινωνίας που σήκωσαν κεφάλι. Ας μιλήσουμε έξω απ’ τα δόντια, ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ! Μην τους εμπιστεύεσθε! Είναι οι κολασμένοι της κοινωνίας. Δεν μπορούν κάποιοι ξεφτιλισμένοι να υπερασπίζονται δημοσίως τα πάθη της ψυχής τους!  Ε λοιπόν αυτούς τους ξεφτιλισμένους, φτύστε τους! Αποδοκιμάστε τους! Είναι εκτρώματα της φύσεως! Ψυχικά και πνευματικά πάσχουν! Είναι άτομα με διανοητική διαταραχή! Δυστυχώς αυτοί είναι τρις-χειρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι από κάποιους, που ζουν στα τρελλοκομεία! Μη διστάζετε, λοιπόν! Όταν και όπου τους συναντάτε, φτύστε τους! Μην τους αφήνετε να σηκώνουν κεφάλι! Είναι επικίνδυνοι!»Και να προσθέσω εγώ:«Το φτύσιμο είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από το νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε. Ή, αν πάλι ο νόμος μου επέτρεπε, θα έχωνα το κεφάλι τους στην κολυμπήθρα της ανοησίας και θα το κράταγα δέκα λεπτά».Θα επιτελούσα δε, θεάρεστο έργο μια που θα τον έστελνα να συναντήσει τον… θεό του συντομότερα και θα γλυτώναμε και τον παχυλό μισθό του δημοσίου που απολαμβάνει το παράσιτο, ακόμη, στα 78 χρόνια του.Όσο για τον κάθε ανεξάρτητο, αδέκαστο και «τυφλό» λειτουργό της δικαιοσύνης, καθώς και τον κάθε κάτοικο της Αγιαλείας που τον ανέχεται:«Χαιρέτα μου τον… πλάτανο!»Ο βρικόλακας Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ο φασιστόπαπας, ο χουντοταγματάρχης της χωροφυλακής, αθωώθηκε.Πριν είχε δηλώσει στο δικαστήριο«Το φτύστε τους είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από το νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε»Γεγονός το οποίο, απ’ ότι φαίνεται, εκτιμήθηκε αρκούντως από τους αξιότιμους και αδέκαστους δικαστές και τον αθώωσαν.Ευχαριστούμε τους αδέκαστους δικαστές που μας επέτρεψαν να μιλήσουμε ελεύθερα για τέτοια ξερατά της κοινωνίας με τα ίδια τους τα λόγια.Με τη βούλα του δικαστηρίου λοιπόν, μπορούμε να πούμε για τον φασιστόπαπα και τους ομοίους του:Πρόκειται για «αποβράσματα της κοινωνίας που σήκωσαν κεφάλι. Ας μιλήσουμε έξω απ’ τα δόντια, ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ! Μην τους εμπιστεύεσθε! Είναι οι κολασμένοι της κοινωνίας. Δεν μπορούν κάποιοι ξεφτιλισμένοι να υπερασπίζονται δημοσίως τα πάθη της ψυχής τους!  Ε λοιπόν αυτούς τους ξεφτιλισμένους, φτύστε τους! Αποδοκιμάστε τους! Είναι εκτρώματα της φύσεως! Ψυχικά και πνευματικά πάσχουν! Είναι άτομα με διανοητική διαταραχή! Δυστυχώς αυτοί είναι τρις-χειρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι από κάποιους, που ζουν στα τρελλοκομεία! Μη διστάζετε, λοιπόν! Όταν και όπου τους συναντάτε, φτύστε τους! Μην τους αφήνετε να σηκώνουν κεφάλι! Είναι επικίνδυνοι!»Και να προσθέσω εγώ:«Το φτύσιμο είναι το λιγότερο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από το νόμο, θα το χρησιμοποιούσα να τελειώνουμε. Ή, αν πάλι ο νόμος μου επέτρεπε, θα έχωνα το κεφάλι τους στην κολυμπήθρα της ανοησίας και θα το κράταγα δέκα λεπτά».Θα επιτελούσα δε, θεάρεστο έργο μια που θα τον έστελνα να συναντήσει τον… θεό του συντομότερα και θα γλυτώναμε και τον παχυλό μισθό του δημοσίου που απολαμβάνει το παράσιτο, ακόμη, στα 78 χρόνια του.Όσο για τον κάθε ανεξάρτητο, αδέκαστο και «τυφλό» λειτουργό της δικαιοσύνης, καθώς και τον κάθε κάτοικο της Αγιαλείας που τον ανέχεται:«Χαιρέτα μου τον… πλάτανο!»ssssΣτέ­λιος Κα­νά­κης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου