Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

Βασίλης Τσιτσάνης: Δέκα αξέχαστα «διαμάντια» του σπουδαίου δημιουργού

Πριν από 36 χρό­νια, στις 18 Γε­νά­ρη 1984, πέ­θα­νε μια από τις σπου­δαιό­τε­ρες φυ­σιο­γνω­μί­ες του ρε­μπέ­τι­κου και ελ­λη­νι­κού λαϊ­κού τρα­γου­διού τον 20ο αιώνα, ο με­γά­λος μου­σι­κο­συν­θέ­της, στι­χουρ­γός και δε­ξιο­τέ­χνης του μπου­ζου­κιού Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης.
Από τον πλού­το των τρα­γου­διών του, επι­λέ­ξα­με δέκα αξέ­χα­στα «δια­μά­ντια» του Τσι­τσά­νη που αγα­πή­σα­με και τα οποία θα συ­νε­χί­ζουν να τρα­γου­διού­νται και από τις επό­με­νες γε­νιές.

1. Συν­νε­φια­σμέ­νη Κυ­ρια­κή
Μου­σι­κή: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης & Αλέ­κος Γκού­βε­ρης. Ερ­μη­νεία: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης.

2. Χω­ρί­σα­με ενα δει­λι­νό
Μου­σι­κή: Βα­σι­λης Τσι­τσα­νης. Στί­χοι: Πρό­δρο­μος Τσα­ου­σά­κης, Ιω­άν­να Γε­ωρ­γα­κο­πού­λου. Ερ­μη­νεία: Σω­τη­ρία Μπέλ­λου.
3. Μη μου ξα­να­φύ­γεις πια
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Σω­τη­ρία Μπέλ­λου.
4. Ακρο­για­λιές Δει­λι­νά
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Στέλ­λα Χα­σκίλ & Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης.
5. Κά­ποια μάνα ανα­στε­νά­ζει
Μου­σι­κή: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Στί­χοι: Μπά­μπης Μπα­κά­λης. Ερ­μη­νεία: Σω­τη­ρία Μπέλ­λου.
6. Αχά­ρι­στη
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας και άλλοι.
7. Μπαξέ Τσι­φλί­κι (Πάμε τσάρ­κα)
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Μα­ρι­νέλ­λα & Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας.
8. Αρα­πί­νες (Νύ­χτες μα­γι­κές)
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Στέ­λιος Κα­ζαν­τζί­δης.
9. Μην απελ­πί­ζε­σαι (Κάνε λι­γά­κι υπο­μο­νή)
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Σω­τη­ρία Μπέλ­λου & Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης.
10. Ξη­με­ρώ­νει και Βρα­διά­ζει
Μου­σι­κή/Στί­χοι: Βα­σί­λης Τσι­τσά­νης. Ερ­μη­νεία: Σω­τη­ρία Μπέλ­λου.
και φυ­σι­κά ανα­ρίθ­μη­τα τρα­γού­δια όπως… Γλυ­κο­χα­ρά­ζουν τα βουνά, Τι σή­με­ρα τι αύριο τι τώρα, Θα κάνω ντου βρε πο­νη­ρή, Αρ­χό­ντισ­σα, Απόψε κά­νεις μπαμ, Βάρκα Γιαλό, Πά­λιω­σε το σακ­κά­κι μου, Τα κα­βου­ρά­κια, Τ’ αλά­νια, Αρ­γο­σβή­νεις μόνη, Αντι­λα­λού­νε τα βουνά, Τα λι­μά­νια, Με πα­ρέ­συ­ρε το ρέμα, Άσπρο που­κά­μι­σο, Η μά­γισ­σα της Αρα­πιάς, Στο Τού­νε­ζι στη Μπαρ­μπα­ριά, Πήρα τη στρά­τα και έρ­χο­μαι….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου