Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Βαθύ Μαύρο του αντικομμουνισμού


Ο Μα­νια­δά­κης πέ­θα­νε μα η σπορά του έμει­νε. Χρη­σι­μο­ποιεί πλέον σύγ­χρο­νες με­θό­δους λά­σπης, χα­φιε­δι­σμού και προ­βο­κά­τσιας, φο­ρώ­ντας κόκ­κι­νη προ­βιά στο δια­δί­κτυο. Ακο­λου­θώ­ντας τη γνώ­ρι­μη τους τα­κτι­κή «πες πες, κάτι θα μεί­νει», οι νε­ό­κο­ποι Μα­νια­δά­κη­δες του ίντερ­νετ δε δι­στά­ζουν να συ­κο­φα­ντή­σουν, να χυ­δαιο­λο­γή­σουν, να λα­σπο­λο­γή­σουν, να δη­μιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις πρω­τού λου­φά­ξουν και πάλι στην ανυ­παρ­ξία του δια­δι­κτυα­κού βούρ­κου. 

Μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση είναι το μπλογκ «Βαθύ Κόκ­κι­νο». Είναι δε τόσο «βαθύ» αυτό το κόκ­κι­νο που, πιά­νο­ντας πάτο στην συ­κο­φα­ντία και τη λάσπη, γί­νε­ται μαύρο. Βαθύ μαύρο. Η ιδε­ο­λο­γι­κή του «μαυ­ρί­λα», την οποία κα­λύ­πτει πίσω από μια επί­φα­ση «υπε­ρε­πα­να­στα­τι­κό­τη­τας», φαί­νε­ται σε σειρά άθλιων, προ­βο­κα­τό­ρι­κων αναρ­τή­σε­ων του ενά­ντια στο ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ και φο­ρείς του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος.
 

Οτι­δή­πο­τε συ­κο­φα­ντεί το ΚΚΕ έχει θέση στο εν λόγω μπλογκ. Από δη­μο­σιεύ­μα­τα φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κών εφη­με­ρί­δων (βλέπε «Αυγή», «Εφη­με­ρί­δα των Συ­ντα­κτών») μέχρι ανα­κοι­νώ­σεις πε­ρι­θω­ρια­κών αντι­κομ­μου­νι­στι­κών γκρου­πού­σκου­λων του επο­νο­μα­ζό­με­νου «αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου», όλος ο αντι-ΚΚΕ οχε­τός έχει θέση στο «Βαθύ Κόκ­κι­νο». Ένας οχε­τός που συχνά συ­νο­δεύ­ε­ται από στο­χο­ποί­η­ση προ­σώ­πων τα οποία τους ενο­χλούν. 

Σε μια τέ­τοια άθλια, φα­σι­στι­κού τύπου, στο­χο­ποί­η­ση προ­χώ­ρη­σαν πρό­σφα­τα οι σύγ­χρο­νοι Μα­νια­δά­κη­δες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο», με αφορ­μή ανάρ­τη­ση του «ΑΤΕ­ΧΝΩΣ». Επι­κα­λού­με­νοι ανυ­πό­στα­τες κα­τη­γο­ρί­ες πρώην συ­νερ­γα­τών του πε­ριο­δι­κού και κα­τα­σκευα­σμέ­νες δη­λώ­σεις (περί ΕΡΤopen), οι δια­δι­κτυα­κοί αυτοί χα­φιέ­δες έβα­λαν στο στό­χα­στρο τον Ηρα­κλή Κα­κα­βά­νη. Επει­δή όμως το ψέμα έχει κοντά πο­δά­ρια και οι συ­κο­φά­ντες κά­ποια στιγ­μή ξε­γυ­μνώ­νο­νται, ανα­φέ­ρου­με τα εξής:
  1. Οι Μα­νια­δά­κη­δες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο» επι­κα­λού­νται «επώ­νυ­μη κα­ταγ­γε­λία» πρώην συ­νερ­γα­τών του ΑΤΕ­ΧΝΩΣ ενά­ντια στον Ηρ. Κα­κα­βά­νη. Μια «κα­ταγ­γε­λία» που την χρη­σι­μο­ποιούν ως «θέ­σφα­το», ως de facto ισχύ­ου­σα, χωρίς ασφα­λώς να μπουν στη δια­δι­κα­σία να την επι­βε­βαιώ­σουν. Και γιατί να μπουν άλ­λω­στε; Από πότε οι συ­κο­φά­ντες νοιά­ζο­νται για την αλή­θεια; 
  2. Τα ρε­τά­λια του «μα­νια­δα­κι­σμού» κα­τη­γο­ρούν τον Ηρ. Κα­κα­βά­νη για την στάση που κρά­τη­σε στο θέμα της ΕΡΤopen. Και εδώ το «Βαθύ Κόκ­κι­νο» δίνει ρε­σι­τάλ ψέ­μα­τος και δια­στρέ­βλω­σης. Τι λένε; Ότι τάχα ο Ηρ. Κα­κα­βά­νης ανέ­χθη­κε την επι­βο­λή λο­γο­κρι­σί­ας στην EΡΤopen και- για να το κά­νουν δήθεν πιο πει­στι­κό- ανα­φέ­ρο­νται σε… φήμες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη φράση “φέ­ρε­ται να απά­ντη­σε” (!!!). Η λα­σπο­λο­γία στο με­γα­λείο της και η απα­τε­ω­νιά στο απο­κο­ρύ­φω­μα της. Μέσα στον… έγκρι­το χα­φιε­δι­σμό τους, οι συ­ντά­κτες του «Βαθύ Κόκ­κι­νο» δεν ανα­φέ­ρουν ούτε…. μισό στοι­χείο που να απο­δει­κνύ­ει τα λε­γό­με­να τους, αλλά επι­κα­λού­νται φη­μο­λο­γί­ες. Αντί να βά­ζουν στον Ηρ. Κα­κα­βά­νη λόγια που ου­δέ­πο­τε είπε, θα μπο­ρού­σαν να δια­βά­σουν σε σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση την πραγ­μα­τι­κή στάση που κρά­τη­σε ο δη­μο­σιο­γρά­φος.

 Προ­φα­νώς, από κου­κου­λο­φό­ρους του δια­δι­κτύ­ου και γνή­σια τέκνα της σχο­λής Μα­νια­δά­κη, όπως είναι το «Βαθύ Κόκ­κι­νο», δεν πε­ρι­μέ­νει κα­νείς κάτι δια­φο­ρε­τι­κό. Όσο «κόκ­κι­νο» κι’ αν βά­λουν στ’ όνομα τους, όσα υπε­ρε­πα­να­στα­τι­κά τσι­τά­τα και συν­θή­μα­τα κι’ αν πουν, όσο κι’ αν φο­ρέ­σουν κομ­μου­νι­στι­κή προ­βιά, Τυ­ρί­μοι ήταν, Τυ­ρί­μοι θα πα­ρα­μεί­νουν. 

Αυτό που έχει με­γα­λύ­τε­ρη ση­μα­σία αφορά όσους, είτε από άγνοια, είτε από σκο­πι­μό­τη­τα, ανα­πα­ρά­γουν τέ­τοιου εί­δους αντι­κομ­μου­νι­στι­κά δια­δι­κτυα­κά χα­φιε­δό­τσουρ­μα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα σε πη­γές- δήθεν αξιό­πι­στης- ενη­μέ­ρω­σης. Ας το προ­σέ­ξουν αυτό όσοι σύ­ντρο­φοι (και «σύ­ντρο­φοι»), με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, «συ­να­γε­λά­ζο­νται» δια­δι­κτυα­κά με το βαθύ μαύρο του αντι­κομ­μου­νι­σμού.


Υ.Γ: Αλή­θεια, οι πε­ρί­φη­μοι κοι­νω­νι­κοί αγω­νι­στές του «Ρου­βί­κω­να», τέ­τοιους ιδε­ο­λο­γι­κούς «συ­νη­γό­ρους» έχουν; Από αυ­τούς εκ­προ­σω­πού­νται και σ’ αυ­τούς στη­ρί­ζο­νται;

Ατέχνως.
Υ.Γ: Αλήθεια, οι περίφημοι κοινωνικοί αγωνιστές του «Ρουβίκωνα», τέτοιους ιδεολογικούς «συνηγόρους» έχουν; Από αυτούς εκπροσωπούνται και σ’ αυτούς στηρίζονται;
ωω.

Ατέχνως.
Υ.Γ: Αλήθεια, οι περίφημοι κοινωνικοί αγωνιστές του «Ρουβίκωνα», τέτοιους ιδεολογικούς «συνηγόρους» έχουν; Από αυτούς εκπροσωπούνται και σ’ αυτούς στηρίζονται;

1 σχόλιο: