Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΥΡΙΑΝΙΣΜΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο όρος «Αυ­ρια­νι­σμός» κα­θιε­ρώ­θη­κε στα μέσα της δε­κα­ε­τί­ας του 1980, όταν η εφη­με­ρί­δα Αυ­ρια­νή του Μάκη Κουρή, (η οποία σή­με­ρα συ­νε­χί­ζει το έργο της με την εφη­με­ρί­δα «kontra») άρ­χι­σε να επι­τί­θε­ται σε όλους του πο­λι­τι­κούς αντι­πά­λους του Αν­δρέα Πα­παν­δρέ­ου, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας βρώ­μι­κες και κα­τα­σκευα­σμέ­νες ει­δή­σεις. Δεν δί­στα­ζε να επι­τε­θεί ακόμα και σε υπουρ­γούς του ΠΑΣΟΚ που της πή­γαι­ναν κό­ντρα. Αλλά το φαρ­μα­κε­ρό φα­σι­στι­κό φίδι, δεν δί­στα­σε να στρα­φεί ενά­ντια ακόμα και σε αυτόν που το ζέ­στα­νε στον κόρφο του.

«Αυ­ρια­νι­σμός» λοι­πόν είναι η κα­θα­ρά βρώ­μι­κου και φα­σι­στι­κού τύπου σπί­λω­ση των πο­λι­τι­κών αντι­πά­λων. Λέμε φα­σι­στι­κού τύπου, επει­δή αυτή ήταν, η μέ­θο­δος που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο Γκαί­μπελς, ο υπουρ­γός προ­πα­γάν­δας του Χί­τλερ.


Αυτή την μέ­θο­δο πο­λι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης εν­στερ­νί­ζε­ται τε­λευ­ταία, όλο και πιο συχνά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, απο­τέ­λε­σμα της έλ­λει­ψης επι­χει­ρη­μά­των για να στη­ρί­ξει την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή που εφαρ­μό­ζει, αλλά και της εν­σω­μά­τω­σης στον κορμό του, τού πιο βρώ­μι­κου τμή­μα­τος του ΠΑΣΟΚ.

Τε­λευ­ταίο δείγ­μα του «Αυ­ρια­νι­σμού» της κυ­βέρ­νη­σης, είναι ή διά­δο­ση στις 20/9/2018 της φήμης ότι το ΚΚΕ τάχα κα­τα­ψή­φι­σε στη βουλή την τρο­πο­λο­γία για την κα­τάρ­γη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού.

Η αλή­θεια είναι ακρι­βώς η αντί­θε­τη. Η τρο­πο­λο­γία αφο­ρού­σε ακρι­βώς την ενερ­γο­ποί­η­ση του νόμου «Βρού­τση» ο οποί­ος απα­γο­ρεύ­ει τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και επι­τρέ­πει στον υπουρ­γό τον κα­θο­ρι­σμό του κα­τώ­τα­του μι­σθού. ΚΑΜΙΑ ΑΥ­ΞΗ­ΣΗ δεν προ­έ­βλε­πε η τρο­πο­λο­γία. Αυτό τον νόμο τον είχε κα­τα­θέ­σει η κυ­βέρ­νη­ση ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ και τον είχε κα­τα­ψη­φί­σει το ΚΚΕ αλλά και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Για αυτό το λόγο, αυτή την τρο­πο­λο­γία της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, που ενερ­γο­ποιεί το νόμο, τον ΥΠΕΡ­ΨΗ­ΦΙ­ΣΑΝ και η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟ­ΤΑ­ΜΙ.
VROUTSIS
Αντί­θε­τα, στην σχε­τι­κή συ­ζή­τη­ση, το ΚΚΕ κα­τέ­θε­σε δική του τρο­πο­λο­γία με την οποία ζη­τού­σε να πάει ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός στα 751, την οποία την απέρ­ρι­ψε η κυ­βέρ­νη­ση.
Συ­νε­πώς η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να αντι­πα­ρα­τε­θεί στο ΚΚΕ δια­στρέ­φο­ντας την αλή­θεια και κα­κο­ποιώ­ντας βά­ναυ­σα την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου