Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ...


Η συζήτηση επί των θέσεων της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ που θα γίνει τον Απρίλη αποτελεί μια διαδικασία ουσιαστική, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, των φίλων, των οπαδών, όλων εκείνων των αγωνιστών που εκτιμούν το ΚΚΕ και ενδιαφέρονται όχι μόνο να μελετήσουν τις επιστημονικά επεξεργασμένες Θέσεις του, αλλά και να συμβάλουν με τον προβληματισμό τους και τη σκέψη τους στη συζήτηση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η επεξεργασία των Θέσεων της ΚΕ για τη Λαϊκή Συμμαχία. Στις Θέσεις της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο επισημαίνεται τι εκφράζει η Λαϊκή Συμμαχία: «Η Λαϊκή Συμμαχία εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των μισοπρολετάριων, των φτωχών αυτοαπασχολούμενων και αγρο τών στον αγώνα κατά των μονοπωλίων και της καπιταλιστικής ιδιοκτησί ας, κατά της ενσωμάτωσης της χώρας στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Η πά λη της κατευθύνεται στην κατάκτηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας» και παρακάτω σημειώνεται: «Η δύναμη της Λαϊκής Συμμαχίας βρίσκεται στον ηγετικό ρόλο της εργα τικής τάξης,
αλλά και στην προσέλκυση νέων και γυναικών που ανήκουν σε αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις, τη συνειδητή προσπάθεια του εργατι κού κινήματος να διαμορφώνει, μαζί με τους συμμάχους του, κοινό πλαί σιο και κατεύθυνση δράσης. Βρίσκεται επίσης στον πρωτοπόρο ρόλο του ΚΚΕ που ενδιαφέρεται για την ενίσχυση, στερέωση και ενδυνάμωση της Λαϊκής Συμμαχίας και στη διαφύλαξη του χαρακτήρα και της κατεύθυνσης της πάλης της».
Παρακάτω, σημειώνεται ο χαρακτήρας της Λαϊκής Συμμαχίας: «Η Λαϊκή Συμμαχία απαντά στο πιεστικό ερώτημα: Πώς θα οργανω θεί ο αγώνας απόκρουσης των βάρβαρων ταξικών αντιλαϊκών μέ­τρων, αγώνας αντεπίθεσης ώστε να υπάρξουν κάποιες κατακτήσεις, ποιος είναι ο δρόμος πάλης και ρήξης για την ανατροπή της εξουσίας των μονο πωλίων. Η Λαϊκή Συμμαχία έχει σαφή αντιμονοπωλιακό αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό - αφού ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι μονοπωλιακός - προωθεί τη ρήξη με τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, αντιστρατεύεται τον ιμπε­ριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή σε αυτόν.
Η Λαϊκή Συμμαχία είναι σε συμφωνία με τη θέση που προτείνει το ΚΚΕ για συσπείρωση των αντιμονοπωλιακών αντικαπιταλιστικών κοινωνικών δυνά μεων, με έκβαση του αγώνα προς την εργατική-λαϊκή εξουσία, συσπείρωση που εκφράζει και υπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των κοι νωνικών της συμμάχων. Η Λαϊκή Συμμαχία έχει γενική κατεύθυνση πάλης ενάντια στα μονοπώλια, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς τους, αναπτύσσεται στη βάση της κοινής δράσης των κοινω νικών δυνάμεων στο έδαφος των άμεσων διεκδικήσεων. Η κάθε κοινωνι κή δύναμη εκτός από το κοινό πλαίσιο δράσης έχει τα δικά της καθήκοντα».
Ακόμα, υπογραμμίζεται για τη συμμετοχή άλλων πολιτικών δυνάμεων: «Στην πορεία της πολιτικής πάλης είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν πολι τικές δυνάμεις που εκφράζουν θέσεις μικροαστικών στρωμάτων, συμφω νούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον αντικαπιταλιστικό αντιμονοπωλι ακό χαρακτήρα του κοινωνικοπολιτικού αγώνα, στην αναγκαιότητα αυτός να κατευθύνεται στην εργατική λαϊκή εξουσία - οικονομία. Το ΚΚΕ, διατη ρώντας την αυτοτέλειά του, θα επιδιώξει την κοινή δράση με αυτές τις δυ νάμεις, στη στήριξη της Λαϊκής Συμμαχίας. Η συνεργασία εκφράζεται με τη συμπόρευση των μελών και οπαδών τους στις γραμμές των μαζικών οργα νώσεων που συγκροτούν τη Συμμαχία ή στα όργανά της μέσω των εκλεγ μένων μελών τους. Η συνεργασία αυτή δεν διαμορφώνεται σε ενιαίο όρ γανο Συμμαχίας με κόμματα -συστατικά μέλη, με συγκροτημένη οργανω τική μορφή και δομές.
Γιατί αντικειμενικά μια τέτοιας μορφής οργάνωση είναι θνησιγενής, συγκρούεται με την αυτοτέλεια του ΚΚΕ, δε συμβάλλει στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος και των συμμάχων του». 
Επίσης, σχετικά με τον οπορτουνισμό ξεκαθαρίζεται: «Στις συνθήκες του μονοπωλιακού καπιταλισμού εμφανίζονται με δι άφορες μορφές (άμεση απόσχιση από ΚΚ ή με ρίζα σε παλιότερες αποσχίσεις ή δημιουργία νέων ομάδων -κομμάτων κομμουνιστικής ανα φοράς) οπορτουνιστικά πολιτικά κόμματα και ομάδες που διαφοροποιού νται από το ΚΚΕ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πρώτα απ’ όλα στο κύριο πολιτικό ζήτημα, της μεταρρύθμισης ή επανάστασης. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει καμία πολιτική συνεργασία με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις ούτε σε περίοδο συγκέντρωσης δυνάμεων ούτε σε συνθήκες επαναστατικής κατά στασης. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τους ελιγμούς που πραγματοποιούν οι οπορτουνιστικές πολιτικές δυνάμεις σε συνθήκες ανόδου του κινήματος, υιοθετώντας συνθήματα που φαίνονται φιλολαϊκά, όμως βρίσκονται σε α­ντίθεση με την πάλη για την εργατική εξουσία. Η πολιτική πρότασή τους για το πρόβλημα της εξουσίας είναι ενταγμένη στα πλαίσια της διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος, δηλαδή, με τη μια ή την άλλη μορφή, υι οθετούν στάδιο μεταξύ της αστικής και εργατικής εξουσίας». 
Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ για τις δυνάμεις που συμμετέχουν στη Λαϊκή Συμμαχία, το χαρακτήρα και τους στόχους της Συμμαχίας αυτής. Ωστόσο, ορισμένοι κάνουν κριτική στο ΚΚΕ και στις Θέσεις της ΚΕ με ψέματα και με μοναδικό στόχο να σύρουν το λαό και την πρωτοπορία του στο άρμα της αστικής τάξης και στην εγκατάλειψη του σοσιαλισμού, αλλά αποκαλύπτονται.
Αυτό κάνει και πρόσφατο δημοσίευμα στην ιστοσελίδα «εργατικός αγώνας» και απογυμνώνεται. 
Τι λέει; Ότι το ΚΚΕ έχει σεχταριστική πολιτική και γι’ αυτό «τίθεται το ζήτημα της αντικατάστασης της σημερινής ηγεσίας, με μεταβατικό σχήμα, από στελέχη που θα υπηρετήσουν μια πλατιά πολιτική και τακτική αρχών με βάση τα προβλήματα της εργατικής τάξης, του εργαζόμενου λαού». Και τι καλεί το ΚΚΕ να κάνει; «Να διαμορφώσει μια μίνιμουμ-πρόταση προς το λαό και όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς σχετική με τα κρίσιμα προβλήματα που καίνε σήμερα την πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού».
Δηλαδή; Να γίνει το ΚΚΕ, η ηγεσία και τα μέλη του, μια οργάνωση στήριξης της αστικής τάξης, μια οργάνωση που θα συνθηκολογήσει με την πλουτοκρατία και την εξουσία της και θα εγκαταλείψει την πάλη για το σοσιαλισμό. Ας μην ονειρεύονται καρβέλια. Οι κομμουνιστές και ο λαός δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη μετάλλαξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. 
Εξάλλου, με αυτά που γράφουν αποκαλύπτεται ο ρόλος της ιστοσελίδας που αρκετό καιρό τώρα με διάφορα κείμενα έχει αναλάβει να χτυπάει το ΚΚΕ.

1 σχόλιο:

 1. Πάντως, αν η ιστοσελίδα "εργατικός αγώνας" έπαιρνε επιτέλους το πραγματικό της όνομα, "Καπιταλιστικός αγώνας",
  θα είχε διπλό όφελος.

  Πρώτον, από περιέργεια θα είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεύτερον, θα πρωτοτυπούσε και μάλιστα ειλικρινέστατα.

  Ε, όπως και να το κάνουμε, έχει καταντήσει ανιαρό να κόπτονται δια των τσιρακίων τους οι βιομήχανοι,
  εφοπλιστές
  και λοιποί όμοιοί τους,
  για την εργατική τάξη και το ΚΚΕ.

  Για παράδειγμα, μια ματιά έριξα σ' αυτήν την ιστοσελίδα και βαρέθηκα να ρίξω δεύτερη.
  Ήξερα ότι διαβάζω κείμενο του ΣΕΒ,
  οπότε καμιά έκπληξη...
  Ανία και μόνο ανία!

  Όσο για το ΚΚΕ καιτους κομμουνιστές, ορθά πορεύονται και υποδείξεις απ' τον ΣΕΒ δεν λαμβάνουν υπόψη τους!

  ΑΝΕΡΓΟΣ και ΑΦΡΑΓΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή