Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ενίσχυση του αντιδραστικού χαρακτήρα των ευρωκομμάτων

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά «με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών Κομμάτων και των Ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» - COM(2012)499 τελικό - της 12 Σεπτέμβρη 2012, απηχεί τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητες της αστικής πολιτικής σε σχέση με τα ευρωκόμματα, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Οσο βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ, τόσο πιο άγρια γίνεται η επίθεση ΕΕ και αστικών κυβερνήσεων στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα για την ένταση της εκμετάλλευσης και τη θωράκιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε όλα τα κράτη - μέλη. Οι λαϊκές αντιδράσεις στην ΕΕ πληθαίνουν, βρίσκονται όμως σε αναντιστοιχία με το μέγεθος της επίθεσης, τόσο στο επίπεδο ανάπτυξης του ταξικού εργατικού κινήματος όσο και από την άποψη
του προσανατολισμού του. Δεν παύουν όμως να αποτελούν πηγή ανησυχίας για το κεφάλαιο και το αστικό πολιτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό εντείνονται οι προσπάθειες ΕΕ και αστικών κυβερνήσεων να το θωρακίσουν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη χειραγώγηση των λαϊκών συνειδήσεων, την ενσωμάτωση των αντιστάσεων αλλά και την ένταση της καταστολής. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση του καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 12-9-2012, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μ. Μπαρόζο, συνόδεψε τις αντικομουνιστικές κορώνες του ενάντια στο σοσιαλισμό με τη δήθεν αναγκαιότητα της «ευρωπαϊκής δημοκρατίας», που πρέπει να αποτελέσει «συμπλήρωμα» του αστικού πολιτικού συστήματος σε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ.

Η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης απαιτεί τη συστράτευση όλου του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου, εμβάθυνση του αντιδραστικού χαρακτήρα της ΕΕ και της δικτατορίας των μονοπωλίων σε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ, για το χτύπημα των Μαρξιστικών - Λενινιστικών κομμουνιστικών κομμάτων, της πρωτοπορίας του εργατικού κινήματος.
Τι προβλέπει η Επιτροπή
Η πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά τον προηγούμενο Κανονισμό 2004/2003 για το καθεστώς των ευρωκομμάτων με νέο πολύ πιο αντιδραστικό, ο οποίος επιβάλλει ολοκληρωτική εξάρτηση των κομμάτων αυτών από την ΕΕ.
Τα βασικότερα αντιδραστικά στοιχεία του καινούριου Κανονισμού είναι τα εξής:
Δημιουργεί ένα ενιαίο και μοναδικό νομικό καθεστώς για τα ευρωκόμματα. Ετσι, ως Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα ορίζονται μόνο τα κόμματα που αναγνωρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γράφονται σε ειδικό Μητρώο του Ευρωκοινοβουλίου.
Από τον προηγούμενο αντιδραστικό Κανονισμό 2004/2003 της ΕΕ παραμένουν σε ισχύ οι εξής προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος:
Να εκπροσωπείται από ευρωβουλευτές στο ευρωκοινοβούλιο ή βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια τουλάχιστον στο 1/4 των κρατών - μελών ή να έχει λάβει τουλάχιστον 3% στις τελευταίες ευρωεκλογές σε κάθε ένα από αυτά τα κράτη - μέλη.
Να «σέβεται στο πρόγραμμά του και με τη δράση του τις αρχές» της ΕΕ, όπως καθορίζονται από τις ενοποιητικές Συνθήκες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα της άγριας εκμετάλλευσης.
Να έχει συμμετάσχει στις ευρωεκλογές ή να έχει εκφράσει την πρόθεση συμμετοχής.
Επιπλέον, με το νέο κανονισμό COM(2012)499 - 12/09/2012, για την αναγνώρισή των ευρωπαϊκών κομμάτων, προστίθεται τώρα και όρος να υποβάλλει προς έγκριση στο ευρωκοινοβούλιο εκτός από το πρόγραμμά του και το καταστατικό του, για να ελέγχεται εάν οι κανόνες εσωκομματικής λειτουργίας του είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που δέχεται η ΕΕ. Μάλιστα στο σχετικό άρθρο της πρότασης Κανονισμού ορίζονται συγκεκριμένα και οι κανόνες που πρέπει να περιέχουν τα καταστατικά λειτουργίας των ευρωκομμάτων. Δηλαδή, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι εξάρτημα της ΕΕ και της αντιλαϊκής της στρατηγικής. Με το ενιαίο νομικό καθεστώς, η ΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει ομοιογενή δομή, τρόπο λειτουργίας και δράσης των αστικών και οπορτουνιστικών ευρωκομμάτων, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό, μέλη των ευρωκομμάτων μπορούσαν να είναι μόνο πολιτικά κόμματα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Τώρα με το νέο κανονισμό προτείνεται να μπορούν να γίνουν μέλη των ευρωκομμάτων φυσικά πρόσωπα, με στόχο να ενσωματώσουν τους εργαζόμενους στη στρατηγική του κεφαλαίου.
Τα ευρωκόμματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο εκτός από το πρόγραμμα και το καταστατικό τους, πλήρη λίστα των μελών τους.
Το Ευρωκοινοβούλιο ελέγχει εάν τα ευρωκόμματα συμμορφώνονται με τους όρους της ΕΕ και την πολιτική της. Εάν διαπιστώσει ότι δεν παίζουν το ρόλο που τους έχει αναθέσει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει από το Μητρώο του αυτό το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα.
Τα πολιτικά ιδρύματα των ευρωκομμάτων μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε τρίτες χώρες.
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή, ώστε να δικαιούνται χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Αυξάνεται το σημερινό ανώτατο όριο των 12.000 σε 25.000 ευρώ για δωρεές κατ' έτος ανά δωρητή.
Τα ευρωκόμματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στο Ευρωκοινοβούλιο λίστα με τα ονόματα όλων όσοι έχουν προσφέρει οικονομική εισφορά, εφόσον αυτή ξεπερνά τα 1.000 ευρώ σε ένα χρόνο (μέχρι σήμερα το όριο ήταν 500 ευρώ) και τα ποσά της εισφοράς του καθενός.
Μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης των δαπανών των ευρωπαϊκών κομμάτων από τους δικούς τους πόρους από 15% σε 10% και προ-χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με το 90% των δαπανών τους.
Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών τους. Κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στο ευρωκοινοβούλιο και στις εθνικές αρχές κάθε κράτους - μέλους ετήσιους ισολογισμούς και να δικαιολογούν το σκοπό των εξόδων τους. Επίσης, πρέπει να υποβάλλουν «ανεξάρτητη έκθεση ελεγκτών» για τις δαπάνες τους. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών της ΕΕ) που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.
Εισφορές των πολιτικών κομμάτων-μελών του ευρωκόμματος δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης εξάρτησή τους από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση.
Επιβάλλονται κυρώσεις στα ευρωκόμματα από το Ευρωκοινοβούλιο, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ ή εάν παραβιάζουν τους όρους της χρηματοδότησής τους από τον ευρωενωσιακό προϋπολογισμό. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να είναι η διαγραφή τους από το Μητρώο των ευρωκομμάτων (και επομένως και από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση), η ακύρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ και η επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη πάρει, μείωση της χρηματοδότησης ή πρόστιμα ίσα με το 10% της χρηματοδότησής τους.
Ταυτόχρονα με όλο το πλέγμα των κανόνων για την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, προετοιμάζεται το έδαφος για παρόμοιες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, που κύριο στόχο θα έχουν τα επαναστατικά Κομμουνιστικά Κόμματα. Ετσι επιδιώκουν να τα εξαναγκάσουν να παραδίδουν στο αστικό κράτος λίστες με τα ονόματα των μελών τους, των υποστηρικτών τους και γενικά όλων των ανθρώπων που τα συνδράμουν οικονομικά.
Οπως γίνεται συνήθως το ευρωκοινοβούλιο αποτέλεσε και στο ζήτημα του καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων το προπομπό της ακόμη πιο αντιδραστικής αναμόρφωσής τους.
Πριν την ψήφιση, στις 6-4-2011 από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, Εκθεσης της ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μ. Γιαννάκου, για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού για τα ευρωκόμματα, οργανώθηκε ημερίδα με τη συμμετοχή των περισσότερων ευρωκομμάτων, διαφόρων καθηγητών υποστηρικτών του ευρωμονόδρομου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ και της «Διεθνούς Διαφάνειας».
Σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από αυτή την εκδήλωση
Πρώτο, η ανησυχία των αστών πολιτικών για το κύρος των ευρωκομμάτων και την περιορισμένη επιρροή τους στους εργαζόμενους στην ΕΕ, ιδιαίτερα στη νεολαία. Δεύτερο η γενική συμφωνία όλων των ευρωκομμάτων στα βασικά στοιχεία της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) και γραμματέας του ΓΚΚ, Πιέρ Λοράν, στην τοποθέτησή του εξέφρασε επιφυλάξεις, αλλά συμφώνησε απόλυτα στην ανάγκη ενίσχυσης των ευρωκομμάτων, του ρόλου τους και της επιρροής τους στους εργαζόμενους. Τρίτο, η ΕΕ αξιοποιεί τη «διαφάνεια» των οικονομικών των ευρωκομμάτων ως πρόσχημα αφενός να ενισχύσει τα οικονομικά των κομμάτων του κεφαλαίου και των ιδρυμάτων τους και αφετέρου να βάλει μεγαλύτερα εμπόδια στη δράση των Μαρξιστικών - Λενινιστικών κομμουνιστικών κομμάτων.
Με το νέο Κανονισμό που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει πολλαπλούς στόχους :
Ενίσχυση του ρόλου των ευρωκομμάτων και της ικανότητάς τους για χειραγώγηση και ενσωμάτωση εργατικών, λαϊκών μαζών, ιδιαίτερα στις συνθήκες της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και του βάρβαρου πολέμου που έχει εξαπολύσει το κεφάλαιο ενάντια στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου ανησυχούν για τις δυνατότητες του αστικού πολιτικού συστήματος και του οικοδομήματος της ΕΕ να ενσωματώνει λαϊκές μάζες. Προσπαθούν να προετοιμάσουν τις αναδιαρθρώσεις του αστικού πολιτικού συστήματος, ώστε να απορροφήσει κραδασμούς από την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση.
Επιβολή κοινών αρχών οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των κομμάτων στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Ιδεολογική πίεση για συμμόρφωση με τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας - δικτατορίας των μονοπωλίων. Τόσο με τη διαμόρφωση εξαρτώμενων από την κρατική ή ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, όσο και με τον έλεγχο των δεσμών τους με τις μάζες και της δράσης τους. Οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να ασκείται ασφυκτικότερος έλεγχος της λειτουργίας και δράσης τους από την ΕΕ.
Ενίσχυση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα και συνολικά στην ΕΕ.
Η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, έχει άμεση εμπλοκή όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στη διαμόρφωση του νέου αντιδραστικού κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, γενικότερα στην ενίσχυση των αντιδραστικών χαρακτηριστικών της ΕΕ.
Αποδεικνύεται ακόμη μια φορά και πιο ξεκάθαρα, πόσο σαθρά και επικίνδυνα για το εργατικό κίνημα είναι τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων οπορτουνιστικών κομμάτων που συμμετέχουν στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), τα οποία προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν δήθεν ενωτικό εγχείρημα της Αριστεράς.
Το ΚΕΑ
Το ΚΕΑ και οι δυνάμεις που συμμετέχουν σ' αυτό, αντικειμενικά, υπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική και τους σκοπούς της ΕΕ. Οχι μόνο έχουν δεσμευτεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό του, να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα. Εχουν εκχωρήσει στην ΕΕ το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει την ίδρυση, τη λειτουργία και τη δράση του και να ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωσή του με τη «νομιμότητα» του κεφαλαίου και της ΕΕ. Ολα αυτά τα χρόνια - από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα - το ΚΕΑ παίζει το ρόλο του αριστερού άλλοθι στις αντιλαϊκές πολιτικές που παράγουν από κοινού κεφάλαιο, ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και εφαρμόζουν σε κάθε χώρα - μέλος της.
Το μέλλον των λαών είναι αναπόσπαστα συνδεμένο με το μέλλον του εργατικού κινήματος σε κάθε κράτος, σε εθνικό επίπεδο. Με την ικανότητά του να αλλάζει ριζικά το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό όσο το δυνατό περισσότερων χωρών, μικρότερων ή μεγαλύτερων. Αναγκαία προϋπόθεση και επιτακτική ανάγκη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του εργαζόμενου λαού είναι η συσπείρωση δυνάμεων με το ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα για την ενίσχυση του κοινωνικοπολιτικού μετώπου της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Επίσης η κλιμάκωση της πάλης απέναντι στο μονοπωλιακό κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό, για την αποδέσμευση από την ΕΕ, τη μονομερή διαγραφή του χρέους με λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου